Header Ads

Εγκύκλιος των Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέῳ τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ
Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν Φιλόχριστο λαό τῆς Φθιώτιδος.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
    «Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ».
    Χριστούγεννα σήμερα! Ἡμέρα χαρᾶς καί φωτός. Λάμπει ἡ οἰκουμένη ἀπό τήν φωτοφάνεια τοῦ ἄστρου τῆς Βηθλεέμ καί οἱ ἀγγελικές φωνές διακηρύττουν τό μέγα θαῦμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου.
    «Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται. Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου».
     Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο. Εἰσέρχεται στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὅπως κάθε ἄνθρωπος γεννᾶται, γαλακτοτρέφεται, χειραγωγεῖται, ἀνα­πτύσσεται, ἔτσι καί ὁ ἐνανθρωπήσας καί δι΄ἡμᾶς νηπιάσας Θεός.
    «Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται» ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.
    Ἐκεῖνος, πού δέν ἔχει ἀρχή, ἀρχίζει μιά καινούργια δημιουργία. Ἐγκαθιδρύει στή γῆ μιά νέα ζωή μέ πρῶτο πολίτη τόν ἑαυτό του. Αὐτό εἶναι τό μέγιστο, τό παράδοξο, το μυστήριο τῶν μυστηρίων, ὅτι ὁ Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνδύεται τήν ἀνθρώπινη σάρκα ἀπό τό ἅγιο καί καθαρό σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ «τῆς γάρ αἰωνίου Βασιλείας τό ἄναρχον ἐκαινουργήθη» (Δοξαστικό τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστου­γέν­νων). Ἔτσι, ὡς θησαυρός φυλάσσεται μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἡ Χάρη τῆς Θεότητoς, γιά νά διανεμηθεῖ στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί νά δια­πε­ρά­σει στό θνητό σῶμα κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ δηλαδή Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
    Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ὡς κεντρική ἰδέα τοῦ Εὐαγγελίου του ἔχει τήν ἐπί­σκε­ψη τοῦ Θεοῦ πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων: «Ἐπεσκέψατο καί ἐποίησε λύ­τρω­σιν τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Λουκ. 1,68).
    Ὁ δέ Ἀπόστολος Παῦλος γι΄αὐτή τήν εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ γράφει στούς Κο­ρινθίους: «Γινώσκετε γὰρ τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε». (Β΄ Κορ. 8,9).
    Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων παίρνει νόημα, ἐάν βιώνεται μέσα στήν Ἐκκλησία.
    Σ΄αὐτήν μᾶς καλεῖ ὁ ὀρθρινός ὕμνος τῶν Χριστουγέννων λέγοντας: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγενήθη ὁ Χριστός ...». Ὁ Χριστός ζεῖ μέσα στό Μυστικό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί μέσα σ΄Αὐτό γεννᾶται κάθε φορά πού τελοῦμε τήν ἀναί­μα­κτη Θεία Μυσταγωγία. Τό ἅγιο Σῶμα Του εἶναι μαζί μας κάθε μέρα. Τό σῶμα μας εἶναι καί δικό του Σῶμα, ὅταν ἐμεῖς ἑνούμεθα διά τῆς Θείας Κοι­νω­νίας. Αὐτή εἶναι ἡ λύτρωση τοῦ λαοῦ. Ἡ μετάδοση στό σῶμα μας, στήν ψυχή μας, στήν ὕπαρξή μας τοῦ Σώματος καί τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τήν κατεύθυνση, ἀσυνειδήτως γιά τούς πολλούς, δείχνει ἡ παράδοση τῶν Ὀρθοδόξων, πού σήμερα σπεύδουν νά μεταλάβουν τά Ἄχραντα Μυστήρια.
    Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, γιά νά φέρει μέσα στήν κτίση τήν ἀνακαινιστική πνοή τῆς Θεότητος. Στήν πορεία του πρός τήν γῆ ἀκολούθησε τόν πιό ταπεινό, τόν πιό φτωχό, τόν πιό ἄσημο δρόμο, γιά νά δώσει τήν δυνατότητα καί στούς ἐλαχίστους τῆς γῆς νά τόν προσλάβουν καί νά σωθοῦν.
    Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ.
    Μία εἶναι ἡ ἀδιαμφισβήτητη βεβαιότητα. Ὅτι μέ τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς παρέχεται ἡ δυνατότητα λυτρώσεως. Ἐάν περιφρονήσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν ὁδεύσουμε πρός τήν νέα Βηθλεέμ τῆς σωτηρίας μας, ἐάν μείνουμε «βαρυκάρδιοι» και ἐπαναπαυμένοι στήν ἀναίδεια τῆς ἁμαρτίας, δέν θά περάσουμε στή νέα κτίση τῆς Χάριτος, ἀλλά θά μείνουμε μακρυά στήν συνεσκιασμένη ζωή τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς.
    Ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας Χριστιανοί σήμερα, πού ζοῦν «ὡς ἐλπίδα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ. 2,12).
    Ἀπ΄ αὐτό χειρότερο μαρτύριο δέν ὑπάρχει, ὄχι μόνο γιά τούς ἰδίους καί τό περιβάλλον τους, ἀλλά δυστυχῶς καί γιά ὁλόκληρη τήν κοινωνία, πού εἰσπράτ­τει τά δεινά τῆς χωρίς θεόν συμπεριφορᾶς τους.
    Ἔχομε φθάσει σέ ὁριακό σημεῖο καί στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ἑλλάδα. Ἡ ἀθεΐα θεσμοθετεῖται καί καθιερώνεται ὡς τρόπος ζωῆς καί ἡ ἁμαρτία νομιμοποιεῖται. Ὁ Χριστός ἐξωβελίζεται καί εἰσάγεται τό μοντέλο τοῦ ἀθρήσκου κράτους.
   Δέν βλέπουν οἱ ἰθύνοντες, ὅτι τό μοντέλο αὐτό δοκιμάσθηκε καί σέ ἄλλα Ὀρθόδοξα κράτη ἐπί 80 τραγικά γιά τήν πίστη χρόνια καί ἀπεβλήθη;
   Ἡ Ἑλλάδα χωρίς Χριστό δέν ζεῖ.
   Ἐάν ἀποτολμήσουν νά καθιερώσουν μιά κοινωνία χωρίς Χριστό, θά ἔχουν ἀνοίξει τόν τάφο αὐτῆς τῆς ὑπερήφανης καί εὐλογημένης ἀπό τόν Χριστό φυλῆς.
   Ἡ σημερινή Ἑλλάδα μέσα στά δεινά τῆς καθημερινῆς σταυρώσεως χρειάζεται τήν ἐλπίδα τῆς ἀναγεννήσεως.
   Ἄς ἀκούσουμε τόν ἀγγελιαφόρο τοῦ οὐρανοῦ, τί εἶπε στούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες: « μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. 2,11). 
   Καί σέ ἐμᾶς ἐτέχθη σωτήρ, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Ἄς στηρίξουμε τήν ἐλπίδα μας σ΄ Αὐτόν. Μόνο ὁ Χριστός δύναται νά συγκρατήσει τήν λαίλαπα τῆς ἀπωλείας καί νά χαρίσει στόν κόσμο εἰρήνη καί εὐδοκία.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
«Δι΄ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.