Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλλάδας προς τον Υπουργό Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                  Λαμία,   22 / 10 / 2018
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                              Αρ. Πρωτ. 914
Δ/νση    :    Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου            
        Λαμία – 35100           
Τηλ.
Φαξ
Ε-mail    :
: :    22310 27368
22310 24428
g.tagoulis@pedstereas.gr    Προς    :    Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου
            Κοιν    :    Δήμους Στερεάς Ελλάδας

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του νομοσχεδίου: «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», η οποία ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου και της πρόσθετης προτεινόμενης από το Υπουργείο σας, διάταξης περί συγκρότησης του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου και εξέδωσε την αρίθμ. 95/2018 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΠΑΟΟΚΖΑ-2Κ6), η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον έως σήμερα αγώνα μας και την οποία σας καλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη.
Το αποφασιστικό τμήμα της απόφασης συνοψίζεται στα εξής:
«Κατόπιν της διατύπωσης απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με ψήφους δέκα (10) υπέρ, έναντι δύο (2) κατά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
⦁    Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας παραμένει αμετακίνητη στη θέση της για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας καθώς θεωρεί ότι ένα Πανεπιστήμιο με έδρα τη Στερεά Ελλάδα θα ενδυναμώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές και θα αναπτύξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.
⦁    Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας εκφράζει αρχικά την ικανοποίησή του για την πρόβλεψη συγκρότησης του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε., ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την προετοιμασία της ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Η διάταξη προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΕΕΠΣΕ)
⦁    Συνιστάται άμισθο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.) με έδρα τη Λαμία, με αρμοδιότητα να μελετήσει τις προϋποθέσεις και να προετοιμάσει την ίδρυση Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. Στερεάς Ελλάδας, να εκπονήσει σχετική έκθεση βιωσιμότητας και να εισηγηθεί μέχρι 31.08.2019 στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την ίδρυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη:
αα) τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ.), τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών,
ββ) την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής,
γγ) τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
⦁    Το Α.Ε.Ι. και το Ε.Κ. Στερεάς Ελλάδας ιδρύονται αμφότερα έως 31.12.2020, με βάση τη στρατηγική και τα πορίσματα του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.. Οι Δομές θα στεγαστούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα, στις υποδομές του υπό κατάργηση Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν με βάση την πρόταση του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε..
⦁    Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία και τον συντονισμό των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,
γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,
δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων.
⦁    Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις των περιπτ. δ΄ και στ΄ της παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισμός λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του επόμενου έτους και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
⦁    Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.
⦁    Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το αργότερο έως 31.12.2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4485/2017 και αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη:
α) πέντε (5) μέλη είναι μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων ένα (1) προτείνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα (1) από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και ένα (1) από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ένα (1) υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, ένα (1) από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος,
β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας (Π.Σ.Ε.Κ. Σ.Ε.),
γ) ένα (1) μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
ε) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και
στ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τα επιμελητήρια που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια.
⦁    Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, τα οποία καταβάλλονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
⦁    Στο νομοσχέδιο να προβλεφθούν «Μεταβατικές Διατάξεις», όπου θα αναφέρεται ρητά ότι το Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Κέντρο Στερεάς Ελλάδας θα στεγαστούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα, στις υποδομές του υπό κατάργηση Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν με βάση την πρόταση του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.
⦁    Η Π.Ε.Δ. να συμμετάσχει στην Επιτροπή της Βουλής, στην οποία θα συζητηθεί το νομοσχέδιο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» και να καταθέσει τις προτάσεις της, να εκφράσει τις διαφωνίες της και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ίδρυσης ενός αυτοδύναμου και αυτόνομου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

Κύριε Υπουργέ,
Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως φαίνεται και στην απόφαση θεωρούμε ότι η προσθήκη της διάταξης περί συγκρότησης του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε) είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε ωστόσο θα πρέπει να έχει σαφή στόχευση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ομοίως συγκεκριμένο θα πρέπει να είναι και το χρονοδιάγραμμα της ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων επί του νομοσχεδίου: «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής του διαβούλευσης ήταν αρνητικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και κυρίως τη λαϊκή βούληση των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας, κύριε Υπουργέ, σας ζητώ, έστω και τώρα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συνθέσουμε απόψεις και να συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμενοποιημένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βέλτιστη οδό για την ανάπτυξη του τόπου μας, σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.Με εκτίμηση,

Λουκάς Υπερήφανος
Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Δήμαρχος Ορχομενού

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια