Νέα Διοικητική Δομή του Δήμου Λαμιέων – Αντιδήμαρχοι - Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέση ευθύνης


 Ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐσκος, ανακοίνωσε σήμερα, τα ονόματα των Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων συμβούλων και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων στη Διοίκηση του Δήμου μέχρι την 31/12/2022.

Τα ονόματα των Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων, ανά τομέα ευθύνης είναι :

Ι. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ :

1.- Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης,  Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου και Δημοτικής  Αστυνομίας ο Παναγιώτης Φώσκολος του Γεωργίου,

2.- Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας, Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας  και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, ο Δημήτριος Μπεσλεμές του Γεωργίου.

3.- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού, ο Δημήτριος Τζούφλας του Κωνσταντίνου.

4.-Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου.

5.- Αθλητισμού, Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας, ο  Δημήτριος Κυρίτσης του Ηλία.

6.- Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων,  συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων, ο Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος 

7.- Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,  προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας Φύλων, υπευθύνου  λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου και φροντίδας αδέσποτων ζώων, ο Παναγιώτης Στασινός του Σταμάτη.

 

ΙΙ!. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων, με αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Φώσκολο.

ΙΙΙ!. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων, με αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Τζούφλα.

IV!. Οι αρμοδιότητες του  Τμήματος Πολιτισμού, παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων.

 

V! ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1.- Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων, υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης και Φυσικών Καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων, ο  Κωνσταντίνος Ξεφλούδας του Σπυρίδωνα.

2.- Τοπικής Ανάπτυξης, εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Λειτουργίας λαϊκών αγορών, ο Δημήτριος Ρίζος του Γεωργίου.

3.- Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ο Κωνσταντίνος Κερπινιώτης του Νικολάου.

4.- Θεμάτων πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας) και φυσικών Καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου, ο Αθανάσιος Αργύρης του Δημητρίου.

 

VΙ ! ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1.- Για την Παιδεία, Καινοτομία και δια βίου μάθηση, ο Αθανάσιος Παπαχρήστος του Νικολάου,

2.- Για τη λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής ο  Δημήτριος Αργυρίου του Αθανασίου,

3.- Για την Ενέργεια και Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου ο  Κωνσταντίνος Αναστασίου του Αθανασίου και

4.- Για τη Νέα Γενιά, τη Καθημερινότητα και Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης, ο Ιωάννης Ζωγράφος του Κωνσταντίνου.

 

 

VΙ !  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Οικονομικής Επιτροπής : παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

Η  Οικονομική Επιτροπή, θα  συμπληρωθεί από τους Αντιδημάρχους Παναγιώτη Φώσκολο και Δημήτριο Τζούφλα.

 

VΙΙ! . ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

Η  Επιτροπή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα συμπληρωθεί από τους Αντιδημάρχους Δημήτριο Μπεσλεμέ και Δημήτριο Κυρίτση.

 

VΙΙΙ!.  Για Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στις δημαιρεσίες της 02/01/2022 θα προταθεί εκ νέου ο Γεώργιος Κυροδήμος του Ηρακλή.

 

ΙΧ!.  Για Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, στις δημαιρεσίες της 02/01/2022, εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση,  θα προταθεί εκ νέου  η Ευμορφία (Μόρφω) Ρουποτιά – Σκαμαγκούλη

 

Χ!  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.], με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήριος Κουτσοβέλης του Χρήστου. 

ΧΙ!  Για Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας», θα προταθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Ρίζος του Γεωργίου.

 

ΧΙΙ!  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων», παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

ΧΙΙΙ!  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της  «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων», παραμένει ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Τζούφλας του  Κωνσταντίνου.

 

ΧΙV!  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)», παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

ΧV!  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)», παραμένει η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου.

 

ΧVΙ!  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ», παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

ΧVΙΙ!  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ», παραμένει ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μπεσλεμές του Γεωργίου.

 

ΙΧ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Ντούζγος του Δημητρίου, παραμένει  Αναπληρωτής του Δημάρχου (πλην των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων  Οικονομικών Υπηρεσιών  και  Υποδομών και Τεχνικών Έργων), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 

Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την νέα σύνθεση, θα γίνει  τη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, ώρα 13.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 

Ο Δήμαρχος, Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά :

«……..Στην αρχή της θητείας μας δώσαμε μία υπόσχεση : Ότι θα εργαστούμε σκληρά και θα κάνουμε το καλύτερο για την πρόοδο του τόπου μας και των συμπολιτών μας, βάσει του προγράμματος μας, με συνέπεια, αποφασιστικότητα και συνεχείς αξιολογήσεις.

Από την προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Δήμου της Λαμίας, δεν περισσεύει κανένας.

Η συμμετοχή όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων στην Αυτοδιοίκηση φέρνει και μία νέα οπτική γωνία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ως επικεφαλής της ομάδας μας είναι φυσικό να έχω και να συναισθάνομαι σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για την πορεία και το μέλλον αυτής της πόλης.

Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας, δύο χρόνια μετά, προχωρώ σε αναδιάταξη ρόλων και συνεργατών, με στόχο ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.

Με αυτή την ευκαιρία αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα απ’ την καρδιά μου όλους τους συνεργάτες μου παλιούς και νέους, γιατί πίστεψαν στο  όραμά μας και από την πρώτη στιγμή φιλότιμα εργάστηκαν και εργάζονται για την πόλη μας.

Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε στην υπηρεσία των δημοτών μας και κρινόμαστε καθημερινά από τους πολίτες για το έργο  μας.

Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της θητείας μας οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πουν ότι δίκαια  μας εμπιστεύτηκαν κι εμείς θα μπορούμε να τους κοιτάμε στα μάτια βέβαιοι ότι κάναμε το καθήκον μας.

Καλή δουλειά σε όλους.» 


Post a Comment

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Νεότερη Παλαιότερη