Header Ads

Οι εκδηλώσεις µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Λαµία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Οι εκδηλώσεις µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα
πραγµατοποιηθούν στη Λαµία την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, σύµφωνα µε το αρ.
12527/19-4-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στο πλαίσιο του εορτασµού της ηµέρας αυτής, θα λάβουν χώρα στην έδρα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι παρακάτω εκδηλώσεις :
Α. Σηµαιοστολισµός - Φωταγώγηση
α) Γενικός Σηµαιοστολισµός των ∆ηµόσιων Καταστηµάτων, ΝΠ∆∆ και Ιδιωτικού
∆ικαίου, του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, των οικιών και των ιδιωτικών καταστηµάτων από
την 8η
 πρωινή ώρα µέχρι τη δύση του ηλίου της 21ης Μαϊου .
β) Ώρα 08.00΄: Έπαρση της Σηµαίας στο Περιφερειακό Κατάστηµα και απόδοση τιµών
από τιµητικό άγηµα του Στρατού και τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Λαµιέων
γ) Ώρα 17.30 : Υποστολή της Σηµαίας στο Περιφερειακό Κατάστηµα
δ) Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆. και
των Τραπεζών, από την δύση του ηλίου της 21ης Μαΐου µέχρι τις πρωινές ώρες της
εποµένης.
Β. Τέλεση Μνηµόσυνου
Ώρα 10.00 : Πέρας προσέλευσης επισήµων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.
Ώρα 10.15 : Τέλεση Μνηµόσυνου
Θα ακολουθήσει οµιλία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό από την καθηγήτρια φυσικής
αγωγής, κα Μιρέλλα Μαυροδοντίδου- Παπανικολάκου
Γ. Επιµνηµόσυνη ∆έηση – Κατάθεση Στεφάνων
Ύστερα, κατά την οικεία τάξη, ο Ιερός Κλήρος, οι Αρχές και το Εκκλησίασµα θα
µεταβούν σε επίσηµη ποµπή στον Ανδριάντα του Αθανασίου ∆ιάκου, στην οµώνυµη
πλατεία, όπου θα ψαλεί επιµνηµόσυνη δέηση και θα πραγµατοποιηθεί κατάθεση
στεφάνων από τους κ.κ. :
• Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης
• Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων
• Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
• Ανώτερο ∆ιοικητή Φρουράς
• ∆ήµαρχο Λαµιέων
• Πρόεδρο Ένωσης Ποντίων Φθιώτιδας
• Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδας
• Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας
• Πρόεδρο Ένωσης Μικρασιατών Λαµίας «Ο Άγιος Χρυσόστοµος Σµύρνης»
• Πρόεδρο της Ένωσης Μικρασιατών Ανατολικής Φθιώτιδας
Μετά την κατάθεση των στεφάνων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και η τελετή θα λήξη µε
την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρακαλούνται να παρευρεθούν :
• Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαος
• Ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
• Ο Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων
• Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
• Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
• Οι Βουλευτές του Νοµού Φθιώτιδας
• Η Πρόεδρος του Εφετείου Λαµίας και ο Εισαγγελέας Εφετών Λαµίας
• Η Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαµίας
• Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας
• Ο Ανώτερος ∆ιοικητής Φρουράς Λαµίας
• Οι ∆ήµαρχοι του Νοµού Φθιώτιδας
• Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Στερεάς Ελλάδας
• Ο Περιφερειακός ∆ιοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας
• Πρώην Υπουργοί Πολιτικών και Υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων
• Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε έδρα τη Λαµία
• Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
• Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας
• Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας
• Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµιέων
• Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας
• Ο Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Οι Αντιδήµαρχοι Λαµιέων
• Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Ε. Φθιώτιδας
• Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λαµιέων
• Πρώην Βουλευτές
• Οι Πρόεδροι ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆.
• Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Φθιώτιδας
• Ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Ν.Φθιώτιδας
• Οι Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας του Λιµενικού και του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενεργό υπηρεσία και Απόστρατοι µε στολή, κατά την
ιεραρχική τάξη.
• Η Υποδιοικήτρια της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
• Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
• Ο Προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
• Ο Προϊστάµενος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
• Οι Πρόεδροι Επιστηµονικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Παραρτηµάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών
• Οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεµιστικών Οργανώσεων
• Οι Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
• Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισµού
• Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων
• Οι Πρόεδροι Επαγγελµατικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
• Οι Πρόεδροι άλλων Σωµατείων και Συλλόγων
• Οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών - Σχολικοί Σύµβουλοι
• Οι Προϊστάµενοι Ν.Π.∆.∆ – Οργανισµών – Τραπεζών
• Οι Εκπρόσωποι του Τύπου
• Ο Λαός της Φθιώτιδας
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 Λαµία 27 Απριλίου 2017

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 α/α

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.

Από το Blogger.